Vedtægter

GRUNDEJERFORENINGEN FOR FRITIDSOMRÅDET SORTSØ SKANSE

VEDTÆGTER.

§ 1. Navn og hjemsted.

Grundejerforeningens navn er “Grundejerforeningen for Fritidsområdet Sortsø Skanse”.

Hjemsted: Guldborgsund kommune.

§ 2. Medlemskab.

Grundejerforeningen er stiftet i henhold til § 10, stk. 1 i den deklaration, som er tinglyst den 16/7

1966 som servitutstiftende på alle grunde, som er udstykket fra matr. nr. 27d, 27e, 27f, 27g, 27h, 27i,

27k, 27l, 27m, 27x, 27y, 27z, 27æ, 27au, 27be, Sortsø by, Gundslev sogn, og i henhold til

udstykningsplan af 6/3 1965. Alle ejere af grunde, der udstykkes fra dette område har ifølge

deklarationen pligt til at være medlemmer af grundejerforeningen.

Medlemskab af foreningen regnes fra slutsedlens dato.

Ud over ovenstående kan andre matrikler i området, begrænset mod syd af Lærkevænget, blive

optaget som medlem af grundejerforeningen, ved skriftlig ansøgning herom og indtræde på lige fod

som de ovenfor nævnte medlemmer.

§ 3. Formål og pligter.

Det er grundejerforeningens formål at varetage medlemmernes fælles interesser overfor offentlige

myndigheder og private personer og i øvrigt varetage de opgaver, der er pålagt foreningen ifølge

deklarationens bestemmelser:

1. Grundejerforeningen er pligtig vederlagsfrit at tage skøde på veje og stier, fællesarealer,

parkeringsplads og legeplads i takt med parcellernes afhændelse.

Endvidere er grundejerforeningen pligtig til vederlagsfrit at tage skøde på de fritidsanlæg,

svømmebassin, både- og badebro og bådehus med hobbyværksted, som etableres for

grundsælgernes regning. Det påhviler herefter grundejerforeningen at sørge for de omhandlede

arealers og fritidsanlægs vedligeholdelse og renholdelse.

Det påhviler også grundejerforeningen at sørge for vejenes vedligeholdelse efter disses

etablering, så vejene i anlægsbredde og udførelsesmåde svarer til vejenes brug.

2. Grundejerforeningen er pligtig til at drage omsorg for at nævnte anlæg m.v. benyttes på

forsvarlig måde og herunder at udarbejde forskrifter for benyttelse af de fælles anlæg, hvor

særlige regler er påkrævede. (Benyttelse af svømmebassin, både- og badebro, oplægning af

både på fællesareal, forankring af både ved bådebro, benyttelse af hobbyværksted m.v.)

3. Grundejerforeningen er pligtig til at overtage kloakanlæggene, i den udstrækning de er

etablerede med henblik på udstykning af parcellerne fra omhandlende ejendom, og forestå

anlæggets vedligeholdelse og drift i overensstemmelse med landvæsensnævnets kendelse.

4. Grundejerforeningen er pligtig til at fastsætte beplantningsforskrifter til sikring af området

som et smukt fritidsområde.

5. Grundejerforeningen skal drage omsorg for, at alle bestemmelser i deklarationen, vedtægter

og ”spilleregler” som grundejerforeningen fastsætter overholdes af alle grundejere.

Grundejerforeningen for Fritidsområdet Sortsø Skanse

§ 4. Bestyrelsen.

Grundejerforeningen skal have en bestyrelse på 7 medlemmer.

Bestyrelsen vælges på den årlige ordinære generalforsamling.

Fire medlemmer er på valg hvert andet år og tre medlemmer er på valg det efterfølgende år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

På hver ordinær generalforsamling vælges 2 suppleanter.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 4

bestyrelsesmedlemmer skriftligt begærer dette over for formanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer er til stede. Står stemmerne lige er

formandens stemme afgørende.

Bestyrelsens beslutninger føres til referat. Referat udsendes pr. mail til alle i bestyrelsen inklusiv

suppleanter. Referatet godkendes ved at anføre dette i efterfølgende referat.

Bestyrelsen kan, når den finder det fornødent, søge sagkyndig bistand.

Ethvert dokument, som er underskrevet af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, har retsgyldighed

for foreningen, når det i dokumentet omhandlede er foreskrevet i lovene eller vedtaget på en

generalforsamling med hjemmel i lovene.

Ved formandens forfald træder næstformanden i dennes sted.

Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 3 på hinanden følgende møder uden anmeldt lovligt forfald,

betragtes han som udtrådt af bestyrelsen, og den først valgte suppleant indtræder i hans sted.

Formanden er den korresponderende i bestyrelsen på grundlag af bestyrelsesbeslutninger.

Formandens og kassererens honorar fastsættes på den årlige generalforsamling for det følgende år.

Bestyrelsesmedlemmer skal have refunderet de udgifter og udlæg, de måtte have i forbindelse med

varetagelse af deres bestyrelseshverv.

§ 5. Hæftelse.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Det pålægges bestyrelsen at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.

Grundejerforeningen for Fritidsområdet Sortsø Skanse

§ 6. Kontingent, regnskab, revision.

Regnskabet føres i henhold til en af bestyrelsen fastsat kontoplan.

Alle udgiftsbilag skal være forsynet med formanden og kasserens attest.

Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger.

Kontingentet, der betales pr. parcel og hvis størrelse fastsættes på den årlige ordinære

generalforsamling eller en ekstraordinær generalforsamling, erlægges halvårligt og forfalder 1/3 og

1/9 med sidste rettidige indbetalingsdag henholdsvis 31/3 og 30/9.

Eventuel restance kan overgives til inkasso, såfremt beløbet ikke er modtaget inden 8 dage efter sidste

rettidige indbetalingsdag.

Den kontante beholdning må kun undtagelsesvis overstige kr.1.000,-

Regnskabsåret er kalenderåret.

Regnskabet skal underskrives af formand, kasserer og den foreningsvalgte revisor. Et ekstrakt af

regnskabet tilsendes medlemmerne sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§ 7. Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

Kvittering for forfaldent kontingent giver adgang til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger ved simpelt stemmeflertal en dirigent, der afgør alle tvivlsspørgsmål

vedr. sagens behandlingsmåde og stemmeafgivning. Alle afstemninger sker ved håndsoprækning, med

mindre mindst 3 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.

Hvert medlem har, uanset hvor mange parceller han er ejer af, kun een stemme.

Det er tilladt at lade sig repræsentere med behørig fuldmagt, dog må ingen møde med fuldmagt fra

mere end eet medlem.

Generalforsamlingen afholdes i løbet af april eller maj måned, hvor bestyrelsen skønner det er

hensigtsmæssigt.

Indkaldelsen skal ske med mindst 21 dages varsel til hvert enkelt medlem enten til den opgivne

postadresse eller mailadresse.

Om det på generalforsamlingen passerede føres et beslutningsreferat, der underskrives af dirigenten

og sekretæren.

Dagsorden til generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

Grundejerforeningen for Fritidsområdet Sortsø Skanse

1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Fastlæggelse af honorar til formand og kasserer.

6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.

7. Fastsættelse af kontingentet.

8. Valg til bestyrelse i henhold til vedtægterne.

9. Valg af 2 suppleanter.

10. Valg af revisor.

11. Valg af revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

Motiverede forslag fra medlemmer indsendes skriftligt til formanden senest 14 dage før

generalforsamlingen. Forslagsstilleren skal være til stede på generalforsamlingen. I modsat fald kan

forslaget ikke behandles.

§ 8. Afstemninger.

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved almindelig stemmeflertal, ment til vedtagelse af

beslutninger, der går ud på forandring af foreningens vedtægt eller bevilling af midler ud over det

administrative, kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret,

og at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget,

indkaldes til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 1 måned. På denne kan vedkommende

beslutning gyldig vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer, uden hensyn til mødendes antal, er

for forslaget.

Alternativt kan forslaget genfremlægges på næste års generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages

hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde som den ordinære, afholdes så ofte

bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter en af mindst 1/3 af medlemmerne til bestyrelsen indgivet

skriftlig motiveret begæring med tilkendegivelse af dagsorden for generalforsamlingen.

Når sådan begæring er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 1 måned efter

begæringens modtagelse.

Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt,

er tilstede ved dennes begyndelse, kan dagsordenen nægtes behandlet.

§ 10. Opløsning.

Grundejerforeningen kan kun opløses med kommunalbestyrelsen eller Region Sjællands samtykke, jfr.

deklarationen §10 stk. 3.

Grundejerforeningen kan dog ikke opløses, så længe der påhviler foreningen gældforpligtelser.

Grundejerforeningen for Fritidsområdet Sortsø Skanse

Ved foreningens opløsning fordeles midlerne i henhold til beslutning på generalforsamling.

——————0——————-

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 6/12 1969, ordinær generalforsamling den 21/3 1970

samt ordinær og ekstraordinær generalforsamling den 23/3 1974.

Godkendt af Maribo amtsråd den 15/1 1970 og af Storstrømsamt den 4/5 1970 samt af Gundslev

kommune den 20/1 1970 og Nørre Alslev kommune den 21/4 1970 og den 7/10 1974.

Ud over ovennævnte er der blevet foretaget ændringer til vedtægterne på nedenstående ekstraordinære

generalforsamlinger:

Ekstraordinær generalforsamling den 29. november 1980.

Ekstraordinær generalforsamling den 14. august 1982.

Ekstraordinær generalforsamling den 13. maj 2006.

Ekstraordinær genrealforsamling den 25. april 2009.

Ekstraordinær generalforsamling den 11. april 2015.