Spilleregler

Spilleregler gældende for medlemmerne af grundejerforeningen Sortsø skanse samt deres gæster.

§ 1. Formål.
Formålet med disse spilleregler er at bidrage til skabelsen af et fritidsområde med høj rekreativ standard for alle grundejere. Det tilstræbes at tilgodese såvel den enkelte grundejers som fællesskabets interesser.

§ 2. Støj.
Ingen må ved støj forulempe andre omkringboende. 

§ 3. Motorkørsel.
Færdsel på vejene med motordrevne køretøjer er alene tilladt, når det sker med egentlige færdselsmæssige formål. Hastigheden skal til enhver tid afpasses efter forholdenen, men må ikke overstige 30 km i timen.

§ 4. Husdyr.
Udover hunde og katte må der ikke holdes husdyr, der opholder sig udendørs. Hunde og katte, må ikke medtages i pool området. Hunde skal føres i snor på fælles områderne.

§5. Afbrænding.
Afbrænding skal ske i henhold til gældende regler fra guldborgsund kommune.

§6. Renovation.
Enhver grundejer, der har bygget hus på grunden, er pligtig til at benytte den af kommunen etablerede renovationsordning jvfr. Kommunens regulativ.Papir/pap og flasker /dåser henvises til affaldsøen der er placeret ved bådhuset.

§7. Plæneklipning.
Anvendelse af plæneklippere samt motordrevne haveredskaber må kun finde sted alle dage fra kl. 9 til 13 og fra 16 til 18, fredage dog til kl 19.

§8. Hegn, græs og beplantning.
Der må på parcellerne ikke findes beplantninger, der ved uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne, f.eks. ved skygning. Grundejerforeningens bestyrelse kan påbyde træfældning eller beskæring, hvor dette er nødvendigt af hensyn til den almindelige trafik på fælles veje og områder. Alle beplantninger og hegn skal til enhver tid fremtræde i god vedligeholdelsestilstand tilpasset omgivelserne. Græsset på parcellerne skal slås mindst 2 gange årligt – 1 gang i maj/juni og 1 gang i september/oktober. 

§9. Fællesarealerne.
Vedligeholdelsen af fællesarealerne varetages af bestyrelsen. Parkering af motorkøretøjer, campingvogne eller lignende må ikke finde sted på fællesarealerne.

§10. Svømmebadet.
Grundejerforeningen står for drift og vedligeholdelse af svømmebadet. Svømmebadet er som udgangspunkt i drift fra den 1. juni til den 31. august. Svømmebadet må kun benyttes af grundejerne, deres familier og gæster. Enhver forurening af svømmebadet er forbudt.Sundhedsmyndighederne kræver, at der tages brusebad før benyttelse af svømmebadet. Det er ikke tilladt at forhindre den lovbefalede selvlukkende funktion ved lågerne i hegnet omkring svømmebadet. Der udleveres en nøgle til lågerne pr parcel.

§11. Bådbro
Alle medlemmer af grundejerforeningen har ret til en bådplads. Der søges skrifteligt om en sådan hos bestyrelsen. Brofagene forventes udlagt i starten af april og tages ind medio oktober. Enhver form for benyttelse og færden på broen sker på eget ansvar, og der kan ikke gøres krav gældende overfor grundejerforeningen. Ophold på brohovedet herunder badning og fiskeri er tilladt, når der vises hensyn til andre.