Deklaration

Underskrevne ejere af ejendommen matr. nr. 27d, 27e, 27f, 27g, 27h, 27i, 27k, 27l, 27m, 27x, 27y, 27z, 27æ, 27au, 27be, Sortsø by, Gundslev sogn, forpligter herved sig og efterfølgende ejere og brugere af ejendommen og herfra udstykkede parceller til, når udstykning til fritidsbebyggelse finder sted, at overholde følgende bestemmelser, der er fastsat under hensyntagen til den for området gældende og af boligministeriet den 27/5-1963 stadfæstede bygningsvedtægt for Gundslev kommune med tillæg nr. 1 godkendt af Gundslev sogneråd 19/5-1965 og stadfæstet af boligministeriet 25/11-1965.

Paragraf 1. Veje, stier og fællesarealer:

 1. I området udlægges de på vedhæftede plan viste veje med de på planen angivende bredder. Vejene udlægges som befæstede grusveje med græsklædte rabatter og med befæstningsbredder ifølge Gundslev sogneråds bestemmelser.
 2. Ved blinde veje etableres vendepladser.
 3. De på planen viste fællesarealer udlægges som fællesarealer for samtlige parceller, som udstykkes fra ejendommen.
 4. Veje, stier og fællesarealer skal til enhver tid fremtræde i god vedligeholdelsesstand.
 5. Parkering på fritidsområdets veje, stier og fællesarealer må ikke finde sted. Undtaget herfra er dog parkering ved almindelig af- og pålæsning o. lign.
 6. På fællesarealerne er kørende færdsel ikke tilladt.
 7. Alle veje og fællesarealer er åbne for offentligheden, men kun til gående færdsel, ligesom parkeringspladsen kun er til brug for parcelejerne og disses gæster.
 8. Grundsælgerne bekoster etablering af veje, stier og fællesarealer samt parkeringsplads i henhold til planen. Anlæggene påbegyndes senest, når der er tinglyst skøder på 10 parceller.

Paragraf 2. Udstykning:

 1. Udstykning af ejendommen skal ske i overensstemmelse med de i vedhæftede plan angivne retningslinier, hvorefter parcellerne gives en størrelse på mindst 800 m2 ekskl. vejareal og fællesareal.
 2. Det skal være tilladt at sammenlægge flere parceller til een ejendom, hvorimod deling ikke må finde sted.
 3. For de iflg. planen påtænkte “klyngehuse” (rækkehuse) træffes med hensyn til udstykning (matrikulering) særlige bestemmelser efter forhandling med og godkendelse af de kompetente myndigheder.

Paragraf 3. Benyttelse:

 1. På ejendommen og heraf udstykkede parceller må kun opføres bebyggelser til beboelse, der alene anvendes til fritidsbrug. Helårsbeboelse er ikke tilladt.
 2. Varig opstilling af beboelsesvogn og teltcamping er ikke tilladt.
 3. Parcellerne må ikke anvendes til oplagsplads eller lign., og der må ikke drives nogen form for erhverv.
 4. På fællesarealer er camping ikke tilladt.
 5. På fællesarealer må der ikke ske anden bebyggelse end etablering af de fritidsanlæg, der fremgår af planen.
 6. Uanset ovennævnte bestemmelser kan stamparcelejerne og/eller grundejerforeningen med tiltrædelse af sognerådet give tilladelse til erhverv, der tjener tilfredsstillelsen af fritidsområdets beboeres behov for varer og tjenesteydelser. Tilladelse til erhverv kan gives til udøvelse af bygninger på enkeltparcel eller fællesareal, hvor bygninger til erhvervsudøvelse skønnes bedst placeret for områdets beboere.
 7. I øvrigt gælder de bestemmelser for områdets benyttelse, der er fastsat i tillæg nr. 1 til bygningsvedtægt for Gundslev kommune, paragraf 1 stk. 2a og 2b.

Paragraf 4. Byggetilladelse:

 1. Forinden bebyggelse påbegyndes, skal byggetilladelse indhentes hos bygningsmyndigheden.
 2. Ansøgning om byggetilladelse skal være bilagt med:
  a. Målfast beliggenhedsplan i 3 eksemplarer med oplysning om ejendommens matr. nr. og med eksisterende og projekterede bygninger, forsynings- og afløbsledninger.
  b. Tegning i 3 eksemplarer udvisende plan, snit og facader i fornødent omfang.
  c. Beskrivelse i 3 eksemplarer af materialer til tag og ydre bygningssider samt disses farver.

Paragraf 5. Grundenes bebyggelse og bebyggelsens placering:

 1. På enhver parcel må kun opføres een beboelsesbygning og een bygning til garage, udhus o. lign. alt efter bygningsmyndighedens nærmere godkendelse. Bygningsmyndigheden kan dog tillade, at der opføres flere bebyggelser på een ejendom, såfremt en eventuel senere udstykning kan gennemføres på en sådan måde, at hver enkelt bebyggelse vil opfylde nærværende deklarations bestemmelser.
 2. Udnyttelsesgraden må ikke overstige 0,10 ved opførelse af fritidshuse på enkeltparceller. For erhvervsbygninger, der opføres i henhold til paragraf 3 stk. 6 fastsættes udnyttelsesgraden i hvert enkelt tilfælde af sognerådet.
 3. Bygninger skal holdes mindst 5 m fra skel mod anden grund, for så vidt en mindre afstand ikke er tilladt ved bygningsreglementets bestemmelser om garager, udhuse og lign. mindre bygninger.
 4. Såfremt udhus/garage opføres før beboelseshuset, skal beboelseshuset være færdigbygget senest 1 år efter udhus/garage.
 5. Bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale, skal altid holdes mindst 10 m fra naboskel. Denne afstand kan dog nedsættes, såfremt bebyggelsen sker i overensstemmelse med en af bygningsmyndigheden godkendt for hele området fastlagt bebyggelsesplan, som sikrer at afstanden mellem bygninger med let antændeligt tag ikke bliver mindre end 20 m.
 6. Bygningerne skal følge direkte syd/nord gående linier eller gå vinkelret herpå. Bygningerne kan af bygningsmyndigheden forlanges placeret således på parcellerne, at placeringen efter bygningsmyndighedens skøn rimeligt tilgodeser udsigtsmulighederne fra bebyggelserne på sammenstødende parceller.

Paragraf 6. Bebyggelsens udformning:

 1. Bygninger må ikke opføres med mere end én etage og ikke gives en højde over 3 meter, regnet fra terræn til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes (bortset fra gavltrekanten). Tagets vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 55 grader.
 2. Til bygningernes ydre sider, herunder taget, må ikke anvendes brugte materialer. Bygningssiderne skal fremtræde i farver, der er dannet af hvidt, sort eller jordfarvede okker, terra di siena, umbra, engelskrødt, italienskrødt og dodenkop, eller disse sidste farvers blanding med hvidt eller sort.
  Til døre, vinduer og lignende mindre bygningsdele kan også andre farver anvendes.

Paragraf 7. Vandforsyning:

 1. Grundsælgerne er pligtige til at sørge for vandforsyning fra et fælles vandværk i overensstemmelse med landvæsenskommissionens godkendelse, og grundkøberne er pligtige at tilslutte sig dette, samt bidrage forholdsmæssigt – evt. gennem grundejerforeningen – til dettes etablering, drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med landvæsenskommissionens bestemmelse herom. 
 2. Anden form for vandforsyning end den overangivne må ikke finde sted. Der vil ikke kunne erhverves byggetilladelse til nogen bebyggelse, før der i hvert tilfælde er udført permanente ledninger til grunden fra et af landvæsenskommissionen godkendt fælles vandværk.

Paragraf 8. Bortledning af spildevand:

 1. Alle parcellerne skal aflede deres spildevand til et fælles kloaksystem med rensningsanlæg. Rensningsanlægget og hovedledningerne hertil skal foranlediges projekteret og udført af grundsælgerne for parcelkøbernes regning.
 2. Projektet skal forelægges landvæsenskommissionen og må først udføres, når der er godkendelse af denne.
 3. Kloaksystemet kan evt. tilsluttes andet system med rensningsanlæg i henhold til landvæsenskommissionens godkendelse.
 4. Der må ikke afledes spildevand til sivebrønde eller andre afløbssystemer end det ovennævnte anlæg.
 5. Parcelkøberne skal betale udgifterne til kloak- og rensningsanlæggets projektering og etablering, drift og vedligeholdelse, således som disse udgifter måtte blive fordelt ved landvæsenskommissionens kendelse.

Paragraf 9. Hegning og beplantning:

 1. Hegn mellem parcellerne må være 1,80 meter høje overalt for så vidt angår levende hegn. Andre hegn end levende hegn skal være mellem 0,90 m og 1,40 m høje og må kun bestå af glat hegnstråd på stolper eller af rafter eller tilsvarende ikke skæmmende materialer.
 2. Beplantning skal fortrinsvis bestå af buske og lavtvoksende træer.
 3. Der må ikke på parcellerne findes beplantninger, der ved uhæmmet vækst kan blive til væsentlig ulempe for naboerne for eksempel ved skygning, indskrænkning i udsigtsforhold eller lignende.
 4. Ved beplantning af arealerne er den enkelte grundejer forpligtet til at iagttage de forskrifter, den til enhver tid værende bestyrelse for grundejerforeningen måtte give til bevarelse af udstykningsområdet som et pænt, grønt område. Grundejerforeningen kan påbyde træfældning eller beskæring, hvor det er nødvendigt af hensyn til sikring af en eller flere grundejeres udsigtsforhold.
 5. Alle beplantninger og hegn skal til enhver tid fremtræde i god vedligeholdelsestilstand.

Paragraf 10. Grundejerforening:

 1. Samtlige ejere af parceller, udstykket fra her omhandlende ejendom, er pligtige til at være medlem af en grundejerforening, som skal oprettes så snart sognerådet eller amtsrådet kræver det og senest, når alle parcellerne er solgt. Grundsælgerne kan endvidere kræve grundejerforeningen oprettet, når mindst 20 parceller er solgt og tinglyst ved endeligt skøde.
 2. Grundejerforeningen skal have en bestyrelse fra 5 til 7 medlemmer, hvoraf eet medlem udpeges af sognerådet.
 3. Grundejerforeningen kan kun ophæves med sognerådets eller amtsrådets samtykke.
 4. Grundejerforeningen skal omgående udarbejde en vedtægt, som skal godkendes af sognerådet og amtsrådet.
 5. Grundejerforeningen er pligtig vederlagsfrit at tage skøde på veje og stier, fællesarealer, parkeringsplads og legeplads i takt med parcellernes afhændelse. Endvidere er grundejerforeningen pligtig til vederlagsfrit at tage skøde på de fritidsanlæg, svømmebassin, både- og badebro og bådehus med hobbyværksted, som etableres for grundsælgernes regning. Det påhviler herefter grundejerforeningen at sørge for de omhandlede arealers og fritidsanlægs vedligeholdelse og renholdelse. Det påhviler også grundejerforeningen at sørge for vejenes vedligeholdelse efter disses etablering, så vejene i anlægsbredde og udførelsesmåde svarer til vejenes brug.
 6. Grundejerforeningen er pligtig til at overtage vandværk, som etableres for grundkøbernes regning af grundsælgerne med henblik på udstykning af parcellerne fra omhandlende ejendom, og grundejerforeningen er pligtig at sørge for dets drift og vedligeholdelse og eventuelle nødvendige udbygning.
 7. Grundejerforeningen er pligtig til at overtage kloakanlæggene, i den udstrækning de er etablerede med henblik på udstykning af parcellerne fra omhandlende ejendom, og forestå anlæggets vedligeholdelse og drift i overensstemmelse med landvæsensnævnets kendelse.
 8. Grundejerforeningen skal igennem beplantningsforskrifter sikre området som et smukt område og skal påse overholdelsen heraf.
 9. Grundejerforeningen er pligtig til at drage omsorg for gennemførelsen af en hensigtsmæssig ordning vedrørende dagrenovation.

Paragraf 11. Ordensbestemmelser:

 1. Ingen ejer må ved støj forulempe de omboende. Der må ikke forefindes oplag af nogen art på parcellerne, og disse skal i det hele holde i ordentlig, ren og ryddelig stand. Radio, grammofon, fjernsyn båndoptager eller lignende med højtaler forsynede apparater samt musikinstrumenter må kun benyttes indendørs og for lukkede døre og vinduer.
 2. Udover hunde og katte må der ikke holdes dyr, der opholder sig udendørs.
 3. Færdsel på vejene med motordreven køretøjer er alene tilladt, når det sker med egentlig færdselsmæssig formål.

Paragraf 12. Dispensationer:

 1. Dispensationer fra deklarationens bestemmelser kan meddeles af sognerådet om fornødent med fredningsnævnets tilslutning eller forud indhentet erklæring fra amtsrådet. 
 2. Dispensation fra bestemmelserne i paragraf 8 med hensyn til områdets kloakering kan gives af sognerådet for et begrænset tidsrum.

Paragraf 13. Tinglysning og påtaleret:

 1. Nærværende deklaration tinglyses som servitutstiftende på ejendommen matr. nr. 27d, 27e, 27f, 27g, 27h, 27i, 27k, 27l, 27m, 27x, 27y, 27z, 27æ, 27au, 27be, Sortsø by, Gundslev sogn, forud for al pantegæld, idet der med hensyn til øvrige servitutter henvises til tingbogen.
 2. Påtaleret har Gundslev sogneråd, Maribo Amtsråd og Fredningsnævnet i amtsrådskredsen, grundejerforeningen og indtil alle parcellerne er solgt tillige stamparcelejerne.
 3. Overtrædes deklarationens bestemmelser, og bringes forholdene på stedet ikke efter sognerådets eller amtsrådets påtale indenfor en nærmere angivet frist i overensstemmelse med bestemmelserne, er sognerådet eller amtsrådet berettiget til at lade de nødvendige arbejder udføre for ejernes eller brugernes regning.

Aksel Rasmussen                                                          Jørgen Haarløv

Rettet for stavefejl januar 2009

Ovennævnte deklaration er tinglyst, hvorfor betegnelser som sogneråd og amtsråd ikke umiddelbart kan ændres.